Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013Người Đi Non Nước Ngậm Ngùi.
Người Về Trời Đất Sụt Sùi Tuôn Mưa.

HNN

 Ảnh: Catherine Karnow

Không có nhận xét nào: