Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

Theo yêu cầu

( Lê Tiến Dũng K3 yêu cầu)

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Hướng tới Kỷ niệm 45 năm

Đố ai đong được mối tình. Nhạc và lời: Thầy Hồng Tuyến, Ý thơ: Xuân Huê

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010