Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Lên thăm miền cực Bắc Tổ Quốc


(thơ Quang Việt K2)

 Một chuyến dong chơi quá tuyệt vời,
Hành trình chỉ toàn lính Trỗi thôi,
Già thì Trỗi 2, trẻ Trỗi 9 
Suốt chuyến đi không dứt tiếng cười.