Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Chào mừng ngày Thống nhất đất nước.
Chào mừng ngày thống nhất đất nước.
Kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc!


Ảnh: Báo Đại đoàn kết